Primes - Premies

Primes Pour Les propriétaires / Premies voor de eigenaars

[Nederlandse versie hieronder]

Propriétaire dans le périmètre du Contrat de Quartier Durable Abbaye?
Bénéficiez de primes communales et régionales proportionelles à vos revenus pendant les 4 ans du contrat de quartier (janvier 2015 - décembre 2018)!

1. Primes communales
Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Abbaye, la Cellule Eau de la Commune de Forest lance des primes communales et un soutien administratif pour une meilleure gestion de l’eau. 
Téléchargez ici le flyer récapitulatif des 3 primes communales

Prime 1 : Service de guidance de Vivaqua (uniquement disponible en 2015 et 2016)
Vous avez des problèmes d’inondation et besoin de conseils!
Vivaqua propose un service en 3 étapes:
- une analyse du problème
- une assistance pour l’analyse des devis
- un contrôle des travaux exécutés
La prime communale couvre 60 à 80% du coût du service (suivant revenus)


Prime 2 : Récupérer l’eau de pluie grâce à une citerne (uniquement disponible de 2016 à 2018)
 
Vous souhaitez préserver l’eau de pluie et faire des économies!
- Vous avez une citerne et vous voulez la rénover
- Vous n’avez pas de citerne mais vous souhaitez en installer une
Proportionnelle à vos revenus, la prime communale est majorée si un dispositif de temporisation est inclus.


Prime 3 : Améliorer l’aménagement de votre jardin (uniquement disponible en 2017 et 2018) 
 
Vous souhaitez par exemple :
- Laisser l’eau s’infiltrer en retirant les dalles d’une cour
- Utiliser l’eau de pluie de votre toit pour arroser vos plantes
- Créer un potager, augmenter la biodiversité, verduriser, fleurir…
La prime communale est proportionnelle aux revenus du demandeur.


Intéressé(e) par l’une de ces primes communales ?
Votre dossier dûment complété et signé doit être transmis
  • Soit par courrier :
Commune de Forest
Contrat de Quartier Durable Abbaye
A l’attention de l’assistante administrative
Rue du Curé, 2
1190 Forest


2. Primes régionales
Durant les 4 ans de mise en œuvre d’un contrat de quartier, tout propriétaire d’un logement situé dans le périmètre d’intervention peut bénéficier d’avantages régionaux majorés :
  • Déductions fiscales

Intéressé(e) par ces primes régionales ? 
Tous les documents nécessaires sont téléchargeables en suivant les liens ci-dessus
Vos demandes doivent être adressées directement aux services régionaux compétents 

Besoin d’une aide et d’un accompagnement personnalisé pour ces primes régionales ?
L’asbl ‘Une Maison en Plus’ est là pour vous guider (sur rendez-vous)
E-mail : reno@unemaisonenplus.be - Tél. : 02/349.82.40
Permanence d’information : tous les lundis entre 16h00 et 18h30 (uniquement sur rendez-vous) à l’Espace Geleytsbeek (Abbaye de Forest)

_________________________


EIGENAAR IN DE PERIMETER VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT ABDIJ?
ONTVANG gemeentelijke en Gewestelijke PREMIES IN VERHOUDING TOT UW INKOMEN gedurende de vier jaren van het wijkcontract (januari 2015 - december 2018)!

1. Gemeentelijke Premies
In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij, lanceert de Cel Water van de Gemeente Vorst gemeentelijke premies en een administratieve steun voor een beter waterbeheer. 
Download hier de flyer over de 3 gemeentelijke premies

PrEmIe 1: Begeleidingsdienst van Vivaqua (enkel ontvangen worden in 2015 en 2016)
 
U hebt overstromingsproblemen en hebt behoefte aan raad!
Vivaqua biedt een dienst aan in drie stappen:
- analyse van het probleem
- bijstand bij de analyse van de kostenraming
- controle van de uitgevoerde werkzaamheden
De premie dekt 60 tot 80% van de kosten (naargelang het inkomen).PrEmIe 2: Win regenwater terug dankzij een watertank (enkel beschikbaar van 2016 t.e.m. 2018)
 
Wenst u water en geld te besparen?
- U hebt een watertank en wenst die te renoveren
- U hebt geen watertank maar wenst er een te installeren
De premie, die in verhouding staat tot uw inkomen, wordt verhoogd
wanneer er een vertragingstoestel is voorzien.


PrEmIe 3: Verbeter de inrichting van uw tuin
 
U wilt bijvoorbeeld:
- Water laten insijpelen door tegels te verwijderen
- Regenwater van uw dak gebruiken om planten water te geven
- Groenten, groen of bloemen planten, meer biodiversiteit
De premie staat in verhouding tot het inkomen van de aanvrager.

Download hier : Reglement en voorwaarden - AanvraagformulierGeïnteresseerd in een van deze gemeentelijke premies?
Uw dossier moet, naar behoren ingevuld en ondertekend, opgestuurd worden
  • Ofwel, per post, naar:
Gemeente Vorst
Duurzaam Wijkcontract Abdij
Ter attentie van de administratief medewerker
Pastoorstraat 2
1190 Vorst


2. Gewestelijke Premies
Gedurende de 4 jaren uitvoering van een wijkcontract, kan iedere eigenaar van een woning in het interventieperimeter van verhoogde gewestelijke voordelen genieten :
  • Belastingaftrek

Geïnteresseerd in deze gewestelijke premies?
U kunt alle benodigde documenten downloaden via de onderstaande links.
Aanvragen moeten rechtstreeks verzonden worden naar de bevoegde gewestelijke diensten.
 
Hulp en persoonlijke ondersteuning nodig voor deze gewestelijke premies? 
De vzw ‘Une Maison en Plus’ staat klaar om u te helpen (op afspraak)
E-mail: reno@unemaisonenplus.be - Tél.: 02/349.82.40
Informatiepermanentie: elke maandag van 16u00 tot 18u30 (alleen op afspraak) in de Geleytsbeekruimte (Abdij van Vorst).